Imagine

Imagine


هنگام استفاده از این چرخ سردوزی نكات ایمنی و هشدارهای زیر را رعایت نمایید:

هنگام ترك چرخ سردوز نباید سیم اصلی برق به پریز وصل باشد . حتماً پس از پایان كار دوخت دوشاخه را از پریز
اصلی روی دیوار بیرون بیاورید.
 2. قبل از تعویض لامپ روشنایی دوشاخة چرخ را از پریز بیرون بیاورید . از لامپ اصلی 15 وات و 240 وات استفاده
نمایید.
1. به كودكان اجازه ندهید به عنوان اسباب بازی از چرخ استفاده كنند . هنگامی كه كودكان در نزدیكی چرخ هستند و یا از
آن استفاده می كنند مراقبت كامل را انجام دهید.
2. از این چرخ فقط برای منظورهائی كه در كتابچه راهنما قید شده استفاده نمایید . فقط از قطعات توصیه شده توسط
كارخانة سازنده كه در كتاب راهنما قید شده استفاده نمایید.
3. چنانچه سیم یا دوشاخة برق چرخ صدمه دیده، یا چرخ درست كار نمی كند، یا به زمین افتاده و صدم ه دیده یا داخل آب
افتاده از آن استفاده نكنید، آن را نزد نمایندگی یا مركز خدمات جهت بررسی، تعمیر و یا تنظیم مكانیكی و برقی ببرید.
4. هرگز هنگام دوخت دریچه های خروجی هوای چرخ نباید بسته باشند . دریچه های تهویة چرخ و پدال را از پرز، آشغال و
خرده پارچة انباشته شده پاكیزه نگهدارید.
5. هرگز چیزی را داخل دریچه های هوا قرار ندهید و نچكانید.
6. در فضای باز از چرخ استفاده نكنید.
7. هنگامی كه اسپری در فضا استفاده شده و یا اكسیژن وجود دارد از چرخ استفاده نكنید.
 8. هنگام بیرون آوردن سیم اصلی از پریز روی دیوار ابتدا دكمه خاموش / روشن ر ا روی <<O>>
قرار دهید،

سپس دوشاخه را از پریز بیرون بیاورید.
9. برای بیرون آوردن سیم چرخ از پریز روی دیوار دوشاخة آن را بگیرید و هرگز سیم آن را نكشید.
10 . انگشتان خود را از قطعات متحرك چرخ به ویژه سوزن دور نگهدارید.
11 . از صفحه سوزن سالم و اصلی استفاده كنید چون صفحه سوزن ناقص باعث شكستن سوزن می شود.
12 . از سوزن خم شده و كج استفاده نكنید.
13 . هنگام دوخت پارچه را فشار ندهید و نكشید، چون موجب كج شدن و شكستن سوزن می شود.
14 . هنگام انجام تنظیمات در اطراف سوزن مانند نخ كشی، تعویض سوزن، نخ كشی قلاب ها یا تعویض پایه و امثال آن، كلید
 «O» روشن/ خاموش را روی علامت قرار دهید
15 . هنگام باز كردن درپوش ها، روغن كاری یا انجام سرویس و تنظیمات توصیه شده در كتابچه راهنما، دوشاخة اصلی را از
پریز روی دیوار بیرون بیاورید.
16 . مواظب انگشتان خود در اطراف قطعات متحرك به ویژه تیغه ها باشید.